ceturtdiena, 2011. gada 31. marts

SIA „Revidentu serviss” 2010. gada Atklātības ziņojums

Šis ziņojums tiek sagatavots un publicēts saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par zvērinātiem revidentiem” 33.1  panta prasībām
Saturs:
■ Juridiskā struktūra, īpašnieki
■ Organizatoriskā un vadības struktūra
■ Kvalitātes kontrole un pārbaude
■ Publiskas nozīmes sabiedrības
■ Finanšu informācija

Juridiskā struktūra, īpašnieki
1995.gada 7.aprīlī, reorganizējot zvērināta revidenta A.Rutka individuālo uzņēmumu „Revidentu serviss”,  Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēja SIA „Revidentu serviss”, kurš 2003.gada 2.decembrī pārreģistrējas Komercreģistrā. Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas Sertificēšanas komiteja 2002.gada 11.septembrī SIA „Revidentu serviss” piešķīra zvērinātu revidentu komercsabiedrības licenci nr.15. Zvērinātu revidentu komercsabiedrības vienīgais īpašnieks, valdes priekšsēdētājs un atbildīgais zvērinātais revidents ir Aivars Rutkis, kurš zvērināta revidenta sertifikātu (līdz 1997.gada 6.februārim – licence) nr.15 saņēma 1994.gada 24.janvārī.

Organizatoriskā un vadības struktūra
Sabiedrības pārvaldību realizē valde - valdes priekšsēdētāja zvērināta revidenta Aivara Rutka personā. Valde izskata jautājumus , kuri saistīti ar:
● sabiedrības darbības stratēģiju,
● saimnieciskās darbības plānošanu,
● jaunu biznesa virzienu attīstīšanu ,
● personāla atlasi un saglabāšanu,
● riska vadības politiku.
Valdes priekšsēdētāja prombūtnes laikā, vai pēc valdes priekšsēdētāja norādījuma, valdes funkcijas realizē prokūrists.
Sabiedrība uzņēmējdarbību realizē no diviem birojiem : Dobeles (atrodas Sabiedrības juridiskajā adresē) un Rīgas (reģistrēta kā Sabiedrības struktūrvienība „Filiāle „RS Rīga””, un atrodas Nometņu ielā 9-6, Rīgā). Rīgas struktūrvienībai ir savs nolikums un vadītājs, kura pilnvaras un pienākumi ir ierakstīti notariāli apstiprinātā komercpilnvarā.

Kvalitātes kontrole un pārbaude
Mūsu iekšējās kvalitātes kontroles sistēma tiek veidota atbilstoši likumam "Par zvērinātiem revidentiem", Starptautiskās grāmatvežu federācijas izdotajam Profesionālo grāmatvežu ētikas kodeksam. Līdz ar to SIA „Revidentu serviss” ir ieviesta revīzijas kvalitātes kontroles sistēma, kuru veido politikas, rīki un procedūras. Sistēmas palīdz mūsu personālam uzturēt nemainīgi augstu darba kvalitāti un nodrošināt, ka klientiem tiek sniegti atbilstošas kvalitātes pakalpojumi. Darbs tiek sniegts atbilstoši Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas, Starptautiskās grāmatvežu federācijas ( angl. - International Federation of Accountants - IFAC) un Latvijas likumdošanas normatīvajos aktos noteiktajiem standartiem.
SIA „Revidentu serviss” izveidotā kvalitātes kontroles sistēma nodrošina sekojošo:
● profesionalitāti;
● neatkarību, ētiku un objektivitāti ;
● personāla vadību;
● klientu akceptēšanas un paturēšanas politiku;
● risku vadību un revīzijas uzdevumu veikšanu;
● kvalitātes ievērošanas kontroli.

¯ Profesionalitāte
SIA „Revidentu serviss” atbildīgais zvērinātais revidents ir atbildīgs par sabiedrības revīzijas risku vadību, profesionālajiem revidentu prakses jautājumiem, revīzijas metodoloģijas pilnveidošanu, jaunu pakalpojumu un klientu apstiprināšanu, likumdošanas normatīvo aktu prasību ievērošanu. Profesionālā revidentu prakse, riska vadība un kvalitātes kontrole ir ne tikai atbildīgā zvērinātā revidenta, bet arī katra revīzijas pakalpojumos iesaistītā darbinieka atbildības joma, jo personālam ir skaidri jāsaprot, jāpiemēro un jāievēro noteiktās kvalitātes kontroles sistēmas politikas un atbilstošās procedūras. SIA „Revidentu serviss” politika satur arī individuālos kvalitātes kontroles elementus, kuru mērķis ir nodrošināt, lai personāls strādātu kvalitatīvi, godprātīgi, objektīvi un ievērotu atbilstošo likumdošanas normatīvo aktu un profesionālo standartu prasības.

¯ Neatkarība, ētika un objektivitāte
SIA „Revidentu serviss” darbības pamatprincipi ir neatkarība, ētika un objektivitāte. Vadība un personāls lielu uzmanību pievērš tam, lai izvairītos no interešu konflikta rašanās. Pastāvot neatrisināmam interešu konfliktam, attiecības ar netiek akceptētas. Lai nodrošinātu neatkarības principu ievērošanu, SIA „Revidentu serviss” Valdes priekšsēdētājs regulāri izvērtē revīzijas pakalpojumos iesaistītā personāla neatkarību. Pirms revīzijas uzdevuma akceptēšanas un arī turpmāk tiek pārbaudīts, vai sabiedrība un personāls neatrodas interešu konfliktā, jo tiem nedrīkst būt finansiāli ieguldījumi klientu kapitālsabiedrībās un jāievēro, lai attiecības ar klientu vadību, personālu un īpašniekiem nepārkāptu ētikas kodeksā noteiktās normas. SIA „Revidentu serviss” nodrošina, lai darbinieki katru gadu attiecīgi tiktu apmācīti un apstiprinātu savu neatkarību. Neatkarība personālam ir jāapliecina gan stājoties darbā, gan arī turpmāk katru gadu. Pirms neatkarības apliecināšanas darbinieks tiek iepazīstināts ar noteiktajām prasībām un pārbaudīts, lai noteiktu viņa neatkarības politikas izpratni un savu atbilstību tai.

¯ Personāla vadība
SIA „Revidentu serviss” personāla vadības sistēma ietver sekojošas jomas:
° Personāla atlasi
° Apmācību un profesionālās tālākizglītības politika
° Personāla un atbildīgo zvērinātu revidentu atalgojuma politika
° Revīzijas uzdevumu novērtēšanu un sadalīšanu
° Pārraudzību
± Personāla atlase
SIA „Revidentu serviss” personāla atlases politika paredz, ka visiem sabiedrības darbiniekiem ir jābūt Latvijas Republikā vai ārvalstīs iegūtai augstākai izglītībai ekonomikas, vadības vai finanšu jomā. Pirms pieņemšanas darbā pretendenta CV tiek izvērtēts un izvēlētie pretendenti aizpilda testu par pretendentam piemītošo vadības stilu. Priekšroka ir tiem pretendentiem, kas ir orientēti uz sava un citu darba organizēšanu un spēj pārliecinoši kontaktēties ar cilvēkiem. Piemērotais kandidāts tiek intervēts un intervijas gaitā novērtē viņa profesionālo zināšanu līmeni un spēju mācīties. Līdz ar to tiek nodrošināts, ka darba attiecības tiek nodibinātas tikai ar atbilstoša profesionālā līmeņa speciālistiem.
± Apmācību un profesionālās tālākizglītības politika
Apmācības tiek veiktas tādā veidā, lai revīzijas uzdevumos iesaistītais personāls uzturētu atbilstoša līmeņa tehnisko kompetenci un ievērotu likumdošanas normatīvo aktu un profesionālās prasības. Uzsākot darba attiecības darbinieks tiek iepazīstināts un apmācīts ievērot "Profesionālu grāmatvežu Ētikas kodeksa rokasgrāmatas" pamatnostādnes. Personālam tiek nodrošināta iespēja izpildīt tālākizglītības prasības un paaugstināt savas profesionālās iemaņas, realizējot gan iekšējas, gan arējās apmācības programmas.
± Personāla un atbildīgo zvērinātu revidentu atalgojuma politika
SIA „Revidentu serviss” personāla, t.sk. atbildīgo zvērināto revidentu atalgojuma sistēma paredz pamatoti diferencētu atalgojumu, kurš ir atkarīgs no viņu sasniegtajiem rezultātiem, kas tiek novērtēti pārraudzības procesā. Nosakot kopējo atalgojuma apmēru, tiek ņemti vērā gan kvantitatīvie, gan kvalitatīvie rādītāji. Galvenais akcents tiek likts uz kvalitatīvajiem rādītājiem, jo uzskatam, ka, piemēram, nostrādātais darba laiks nav tieši saistīts ar atbilstošu revīzijas rezultātu sasniegšanu.
± Revīzijas uzdevumu novērtēšana un sadalīšana
Personāls katram revīzijas uzdevumam tiek izraudzīts, atbilstoši uzdevuma raksturam un izpildītāja profesionālai pieredzei, kompetencei un prasmēm.
± Pārraudzība
Pārraudzības sistēma ietver tādus pasākumus kā metodisko norādījumu sniegšanu, informēšana par aktuālākajām problēmām, svarīgāko jautājumu apspriešanu un revīzijas procesa kontroli. Galvenais uzdevums ir novērtēt, vai revīzijas izpildītāju darbs un attiecīgā dokumentācija ir atbilstoša un pietiekama un, vai iegūtie pierādījumi atbilst secinājumiem revidentu ziņojumā.

¯ Klientu akceptēšanas un paturēšanas politika
Atbilstoši revīzijas standartu prasībām, SIA „Revidentu serviss” ir ieviestas divu posmu politikas un procedūras, kas palīdz noteikt, vai:
● akceptēt vai turpināt attiecības ar klientu,
● noteiktam klientam var sniegt noteiktus pakalpojumus.
Pirmajā posmā pirms pakalpojuma pieņemšanas vai noraidīšanas, attiecībā uz visiem nākamajiem klientiem tiek veikts un dokumentēts novērtējums, kurā tiek novērtēts risks, kas rastos, ja SIA „Revidentu serviss” akceptētu šo klientu. Klientu novērtējums nosaka, vai klients ir pieņemams, un identificē, kādi pasākumi būtu veicami, lai ierobežotu risku, kas identificēts novērtēšanas laikā. Lai noteiktu, vai attiecības ar klientu tiks turpinātas, ne retāk kā reizi gadā, tiek veikts Klientu atkārtots novērtējums. Tas palīdz atklāt izmaiņas klientu darbībā, identificēt jaunos riskus. Atbildīgais zvērinātais revidents nosaka, kā vadīt jaunos riskus, kas saistīts ar klientu, un dažos gadījumos - vai attiecības ar šo klientu tiks turpinātas vai pārtrauktas. Otrajā posmā, tiek veikts revīzijas uzdevumu novērtēšanas process. Pirms revīzijas uzdevuma akceptēšanas, atbildīgais zvērinātais revidents, ja nepieciešams kopā ar citu atbildīgo personālu, veic un dokumentē revīzijas uzdevuma novērtējumu. Revīzijas uzdevuma novērtējums nosaka, vai attiecīgais revīzijas uzdevums (arī atkārtotu vai ikgadēji revīzijas uzdevumu gadījumos) ir starp tiem, kurus SIA „Revidentu serviss” spēj veikt, un identificē, kādi pasākumi būtu veicami, lai ierobežotu risku, kas identificēts novērtēšanas laikā.

¯ Risku vadību un revīzijas uzdevumu veikšana
SIA „Revidentu serviss” sniegto pakalpojumu neatņemama sastāvdaļa ir kvalitātes kontrole, kas iestrādāta visos revīzijas procesa posmos. Kvalitātes kontrole ietver politikas un norādījumus, kuru realizācija palīdz nodrošināt likumdošanas normatīvo aktu un profesionālo standartu prasību ievērošanu. Revīzijas uzdevuma veikšana saistīta ar tādiem uzdevumu izpildes etapiem, kā revīzijas metodoloģija un pārbaude, uzraudzība, konsultēšanās, dokumentēšana un revīzijas rezultāts. Revīzijas uzdevumā iesaistītā personāla uzraudzība un pārbaude ietver:
● revīzijas uzdevumu plānošanu pirms tā veikšanas,
● darba dokumentu pārbaudi un revīzijas uzdevuma kvalitātes novērtējumu,
● būtisku problēmu identifikāciju, atklājumu un secinājumu apkopošanu,
● revīzijas noslēguma dokumentu apstiprināšanu un glabāšanu
Ja revīzijas izpildītāju starpā rodas domstarpības attiecībā uz revīzijas uzdevumā konstatētajām problēmām, tad uzskatu atšķirības tiek atrisinātas konsultējoties ar atbildīgo zvērināto revidentu, vai nepieciešamības gadījumā tiek izmantotas ekspertu konsultācijas. Dokumentu saglabāšanas politika ir noteikta saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas normatīvo aktu prasībām. Tā nosaka, piemēram, revīzijas darba dokumentu glabāšanas, kā arī citu reģistru, kas attiecas uz revīzijas uzdevumiem, uzglabāšanas termiņu.

¯ Kvalitātes ievērošanas kontrole.
Katru gadu revīzijas sezonas noslēgumā atbildīgais zvērinātais revidents veic iekšējās pārbaudes procedūras, lai novērtētu, vai revīzijas uzdevumu izpildes gaitā ir veiktas un ievērotas atbilstošās kvalitātes kontroles procedūras. Papildus tam, atbilstoši likuma „Par zvērinātiem revidentiem” prasībām, SIA „Revidentu serviss” darba kvalitātes atbilstība profesionālo standartu prasībām tika pārbaudīta 2005. gada oktobrī un 2010.gada oktobrī, ko veica Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas kvalitātes kontrolieri. Abos gadījumos būtiskas kļūdas netika konstatētas un zvērinātu revidentu komercsabiedrības darbību novērtēja ar līmeni „B”. Līmenis „B” nozīmē, ka zvērinātu revidentu komercsabiedrība ir izturējusi LZRA kvalitātes kontroles pārbaudi.

Publiskas nozīmes sabiedrības
Saskaņā ar Latvijas likumdošanas normatīvajiem aktiem par sabiedriskās nozīmes uzņēmumiem tiek uzskatīti uzņēmumi, kuru vērtspapīrus tirgo regulētā tirgū, kā arī finanšu iestādes un apdrošināšanas sabiedrības. Par 2010.gadu SIA „Revidentu serviss” sniedza revīzijas pakalpojumus diviem šādiem uzņēmumiem, kas atbilst minētajai definīcijai: A/S „Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” un A/S „Kurzemes atslēga 1”.

Finanšu informācija
Būtiskākie 2010. gada finanšu rādītāji:
Neto apgrozījums: LVL 229761
t.sk.     no revīzijas pakalpojumiem:                LVL 211483
no grāmatvedības ārpakalpojumiem    LVL   16336
no citiem pakalpojumiem:                   LVL     1942

Ziņojumu sagatavoja:
Zvērinātu revidentu komercsabiedrības
SIA "Revidentu serviss"
valdes priekšsēdētājs: ................................................................................/A.Rutkis/

Dobele, Dobeles novads, 2011.gada 29. aprīlī