trešdiena, 2013. gada 27. martsZvērināta revidenta Aivara Rutka
2012. gada Atklātības ziņojums

Šis ziņojums tiek sagatavots un publicēts saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par zvērinātiem revidentiem” 33.1 panta prasībām
Saturs:
■ Juridiskā struktūra, īpašnieki
■ Organizatoriskā un vadības struktūra
■ Kvalitātes kontrole un pārbaude
■ Publiskas nozīmes sabiedrības
■ Finanšu informācija

Juridiskā struktūra, īpašnieki
LR Zvērināts revidents Aivars Rutkis 2011.gada 12.janvārī reģistrējās Nodokļu maksātāju reģistrā ar Nr.24025412201.

Organizatoriskā un vadības struktūra
LR Zvērināts revidents Aivars Rutkis šajā Atklātības ziņojumā uzskaitīto klientu gada pārskatu revīzijās sadarbojas ar SIA „Revidentu serviss” un „AUDITS UN GRĀMATVEDĪBA NV” SIA, valdes locekli Nadeždu Vereščaginu, kura ir zvērināta revidenta asistents AS „Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” revīzijā. Uzņēmējdarbība tika veikta no SIA „Revidentu serviss” biroja Krasta ielā 4-39, Dobelē, Dobeles nov..

Kvalitātes kontrole un pārbaude
Iekšējās kvalitātes kontroles sistēma tiek veidota atbilstoši likumam "Par zvērinātiem revidentiem", Starptautiskās grāmatvežu federācijas izdotajam Profesionālo grāmatvežu ētikas kodeksam. Zvērināts revidents Aivars Rutkis nodrošina, ka revīzijas darbā tiek ievērotas 1.Starptautiskā kvalitātes kontroles standarta „Kvalitātes kontrole firmās, kas veic finanšu pārskatu revīzijas un pārbaudes un sniedz citus apliecinājuma un radniecīgos pakalpojumus” prasības. Atsevišķa darba uzdevuma izpildes kvalitātes kontrole tiek veikta atbilstoši 220.Starptautiskā revīzijas standarta „Finanšu pārskatu revīzijas kvalitātes kontrole” prasībām.
Zvērinātā revidenta Aivara Rutka izveidotā kvalitātes kontroles sistēma nodrošina sekojošo:
● profesionalitāti;
● neatkarību, ētiku un objektivitāti ;
● personāla vadību;
● klientu akceptēšanas un paturēšanas politiku;
● risku vadību un revīzijas uzdevumu veikšanu;
● kvalitātes ievērošanas kontroli.

¯ Profesionalitāte
Zvērināts revidents ir atbildīgs par revīzijas risku vadību, profesionālajiem revidentu prakses jautājumiem, revīzijas metodoloģijas pilnveidošanu, jaunu pakalpojumu un klientu akceptēšanu, likumdošanas normatīvo aktu prasību ievērošanu. Profesionālā revidentu prakse, riska vadība un kvalitātes kontrole ir ne tikai zvērinātā revidenta, bet arī katra revīzijas pakalpojumos iesaistītā darbinieka atbildības joma, jo personālam ir skaidri jāsaprot, jāpiemēro un jāievēro noteiktās kvalitātes kontroles sistēmas politikas un atbilstošās procedūras. Revīzijas politika satur arī individuālos kvalitātes kontroles elementus, kuru mērķis ir nodrošināt, lai revīzijas grupā iesaistītais personāls strādātu kvalitatīvi, godprātīgi, objektīvi un ievērotu atbilstošo likumdošanas normatīvo aktu un profesionālo standartu prasības.

¯ Neatkarība, ētika un objektivitāte
Zvērināta revidenta darbības pamatprincipi ir neatkarība, ētika un objektivitāte. Zvērināts revidents lielu uzmanību pievērš tam, lai izvairītos no interešu konflikta rašanās. Pastāvot neatrisināmam interešu konfliktam, attiecības ar netiek akceptētas. Lai nodrošinātu neatkarības principu ievērošanu, zvērināts revidents regulāri izvērtē revīzijas pakalpojumos iesaistītā personāla neatkarību. Pirms revīzijas uzdevuma akceptēšanas un arī turpmāk tiek pārbaudīts, vai revīzijas grupā iesaistāmais personāls neatrodas interešu konfliktā, jo tiem nedrīkst būt finansiāli ieguldījumi klientu kapitālsabiedrībās un jāievēro, lai attiecības ar klientu vadību, personālu un īpašniekiem nepārkāptu ētikas kodeksā noteiktās normas. Zvērināts revidents nodrošina, lai revīzijas grupās iesaistītie darbinieki katru gadu attiecīgi tiktu apmācīti un apstiprinātu savu neatkarību. Neatkarība personālam ir jāapliecina gan stājoties darbā, gan arī turpmāk katru gadu. Pirms neatkarības apliecināšanas darbinieks tiek iepazīstināts ar noteiktajām prasībām un pārbaudīts, lai noteiktu viņa neatkarības politikas izpratni un savu atbilstību tai.

¯ Personāla vadība
Zvērināta revidenta personāla vadības sistēma ietver sekojošas jomas:
° Personāla atlasi
° Apmācību un profesionālās tālākizglītības politika
° Personāla un zvērināta revidenta atalgojuma politika
° Revīzijas uzdevumu novērtēšanu un sadalīšanu
° Pārraudzība un uzraudzība
± Personāla atlase
Zvērināts revidents skatās vai sabiedrību, ar kurām viņš sadarbojas revīzijas jomā, personāla atlases politika paredz, ka visiem sabiedrības darbiniekiem ir jābūt Latvijas Republikā vai ārvalstīs iegūtai augstākai izglītībai ekonomikas, vadības vai finanšu jomā. Pirms pieņemšanas darbā pretendenta CV tiek izvērtēts un izvēlētie pretendenti aizpilda testu par pretendentam piemītošo vadības stilu. Priekšroka ir tiem pretendentiem, kas ir orientēti uz sava un citu darba organizēšanu un spēj pārliecinoši kontaktēties ar cilvēkiem. Piemērotais kandidāts tiek intervēts un intervijas gaitā novērtē viņa profesionālo zināšanu līmeni un spēju mācīties. Līdz ar to tiek nodrošināts, ka darba attiecības tiek nodibinātas tikai ar atbilstoša profesionālā līmeņa speciālistiem.
± Apmācību un profesionālās tālākizglītības politika
Zvērināta revidenta sagatavotās apmācības tiek veiktas tādā veidā, lai revīzijas uzdevumos iesaistītais personāls uzturētu atbilstoša līmeņa tehnisko kompetenci un ievērotu likumdošanas normatīvo aktu un profesionālās prasības. Uzsākot sadarboties ar zvērinātu revidentu, revīzijas grupas dalībnieks tiek iepazīstināts un apmācīts ievērot "Profesionālu grāmatvežu Ētikas kodeksa rokasgrāmatas" pamatnostādnes. Zvērināta revidenta sadarbības sabiedrību personālam tiek nodrošināta iespēja izpildīt tālākizglītības prasības un paaugstināt savas profesionālās iemaņas, realizējot gan iekšējas, gan arējās apmācības programmas.
± Personāla un zvērināta revidenta atalgojuma politika
Zvērināta revidenta atalgojuma sistēma ir atkarīga no viņu sasniegtajiem rezultātiem. Revīzijas grupā iesaistītā personāla apmaksas sistēmu nosaka sadarbības sabiedrību vadība, kur tiek ņemti vērā gan kvantitatīvie, gan kvalitatīvie rādītāji.
± Revīzijas uzdevumu novērtēšana un sadalīšana
Personāls katram revīzijas uzdevumam tiek izraudzīts, atbilstoši uzdevuma raksturam un izpildītāja profesionālai pieredzei, kompetencei un prasmēm.
± Pārraudzība un Uzraudzība
Pārraudzības sistēma ietver tādus pasākumus kā metodisko norādījumu sniegšanu, informēšana par aktuālākajām problēmām, svarīgāko jautājumu apspriešanu un revīzijas procesa kontroli. Galvenais uzdevums ir novērtēt, vai revīzijas izpildītāju darbs un attiecīgā dokumentācija ir atbilstoša un pietiekama un, vai iegūtie pierādījumi atbilst secinājumiem revidentu ziņojumā. Lai tiktu ievērotas 1.Starptautiskā kvalitātes kontroles standarta, 220. un 230.Starptautiskā revīzijas standarta prasības, zvērināts revidents Aivars Rutkis ir noslēdzis sadarbības līgumu ar zvērinātu revidenti Astrīdu Reigasi par zvērinātā revidenta Aivara Rutka sagatavoto atzinuma projektu atbilstības pārbaudi savāktajiem un dokumentētajiem 2012.gada pārskatu revīzijas rezultātiem.

¯ Klientu akceptēšanas un paturēšanas politika
Atbilstoši revīzijas standartu prasībām, Zvērināts revidents Aivars Rutkis izmanto divu posmu politikas un procedūras, kas palīdz noteikt, vai:
● akceptēt vai turpināt attiecības ar klientu,
● noteiktam klientam var sniegt noteiktus pakalpojumus.
Pirmajā posmā pirms pakalpojuma pieņemšanas vai noraidīšanas, attiecībā uz visiem nākamajiem klientiem tiek veikts un dokumentēts novērtējums, kurā tiek novērtēts risks, kas rastos, ja zvērināts revidents akceptētu šo klientu. Klientu novērtējums nosaka, vai klients ir pieņemams, un identificē, kādi pasākumi būtu veicami, lai ierobežotu risku, kas identificēts novērtēšanas laikā. Lai noteiktu, vai attiecības ar klientu tiks turpinātas, ne retāk kā reizi gadā, tiek veikts Klientu atkārtots novērtējums. Tas palīdz atklāt izmaiņas klientu darbībā, identificēt jaunos riskus. Zvērinātais revidents nosaka, kā vadīt jaunos riskus, kas saistīts ar klientu, un dažos gadījumos - vai attiecības ar šo klientu tiks turpinātas vai pārtrauktas. Otrajā posmā, tiek veikts revīzijas uzdevumu novērtēšanas process. Pirms revīzijas uzdevuma akceptēšanas, zvērinātais revidents, ja nepieciešams kopā ar citu atbildīgo personālu, veic un dokumentē revīzijas uzdevuma novērtējumu. Revīzijas uzdevuma novērtējums nosaka, vai attiecīgais revīzijas uzdevums (arī atkārtotu vai ikgadēji revīzijas uzdevumu gadījumos) ir starp tiem, kurus zvērināts revidents kopā ar ieskaitāmo personālu spēj veikt, un identificē, kādi pasākumi būtu veicami, lai ierobežotu risku, kas identificēts novērtēšanas laikā.

¯ Risku vadību un revīzijas uzdevumu veikšana
Zvērināta revidenta sniegto pakalpojumu neatņemama sastāvdaļa ir kvalitātes kontrole, kas iestrādāta visos revīzijas procesa posmos. Kvalitātes kontrole ietver politikas un norādījumus, kuru realizācija palīdz nodrošināt likumdošanas normatīvo aktu un profesionālo standartu prasību ievērošanu. Revīzijas uzdevuma veikšana saistīta ar tādiem uzdevumu izpildes etapiem, kā revīzijas metodoloģija un pārbaude, uzraudzība, konsultēšanās, dokumentēšana un revīzijas rezultāts. Revīzijas uzdevumā iesaistītā personāla uzraudzība un pārbaude ietver:
● revīzijas uzdevumu plānošanu pirms tā veikšanas,
● darba dokumentu pārbaudi un revīzijas uzdevuma kvalitātes novērtējumu,
● būtisku problēmu identifikāciju, atklājumu un secinājumu apkopošanu,
● revīzijas noslēguma dokumentu apstiprināšanu un glabāšanu
Ja revīzijas izpildītāju starpā rodas domstarpības attiecībā uz revīzijas uzdevumā konstatētajām problēmām, tad uzskatu atšķirības tiek atrisinātas konsultējoties ar zvērināto revidentu, vai nepieciešamības gadījumā tiek izmantotas ekspertu konsultācijas. Dokumentu saglabāšanas politika ir noteikta saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas normatīvo aktu prasībām. Tā nosaka, piemēram, revīzijas darba dokumentu glabāšanas, kā arī citu reģistru, kas attiecas uz revīzijas uzdevumiem, uzglabāšanas termiņu.

¯ Kvalitātes ievērošanas kontrole.
Katru gadu revīzijas sezonas noslēgumā zvērinātais revidents veic iekšējās pārbaudes procedūras, lai novērtētu, vai revīzijas uzdevumu izpildes gaitā ir veiktas un ievērotas atbilstošās kvalitātes kontroles procedūras. Papildus tam, atbilstoši likuma „Par zvērinātiem revidentiem” prasībām, Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas kvalitātes kontrolieri veic zvērinātu revidentu prakses darbības kvalitātes pārbaudi, kas sastāv no piecām sadaļām :
I. Anketa A -   Ziņas par zvērinātu revidentu (ZR) vai zvērinātu revidentu komercsabiedrību
II. Anketa B – Ziņas par revīzijas uzdevumu
III. Anketa C – Revīzijas uzdevuma pārbaudes lapa
IV. Anketa D – Atsevišķu revīzijas uzdevumu indikatīvs novērtējums punktos.
Kopsavilkums
Kvalitāte pārbaudes rezultāts ir vērtējums A, B vai C. Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija, savā 2012.gada 2.novembra vēstulē „Par kredītiestāžu klientu gada pārskatu revīziju”, kvalitātes pārbaudes vērtējumus skaidro : „asociācijas veiktā iekšējās kvalitātes kontroles vērtējuma pamatā ir arī tādu jautājumu izvērtēšana, kas nav saistīti ar konkrētā revidenta vai prakses darbu, veicot klienta finanšu pārskata revīziju. LZRA izveidotā prakses kvalitātes vērtējumu sistēma ir veidota kā iekšējs, specifisks un tikai profesionāļu lietošanai paredzēts profesijas uzraudzības rīks, bet zvērinātu revidentu pakalpojumu saņēmējam noteicošais kritērijs revidenta izvēlē ir spēkā esošs sertifikāts vai licence, kā arī iepriekšējā pieredze un pieejamie resursi, kas ļauj novērtēt revidenta piemērotību konkrētā uzdevuma veikšanai.”
Zvērināta revidenta Aivara Rutka un atbilstošās zvērinātu revidentu komercsabiedrības darba kvalitātes atbilstību profesionālo standartu prasībām pārbaudīja 2005.gadā, 2010.gadā un 2012.gadā SIA „Revidentu serviss”, kur tika saņemts novērtējuma līmenis „B”, „B” un „C”; Auditfirmā „LIKKONS un AR” SIA šāda kvalitātes kontrole notika 2006.gadā, 2011.gadā un 2012.gadā, attiecīgi saņemot „B”, „A” un „B” vērtējumu (LZRA Kvalitātes komiteja 2013.gadā neapstiprināja 2012.gada „B” vērtējumu un zvērināts revidents Aivars Rutkis 2013.gada 4.februārī pārdeva savas kapitāla daļas un atstāja šīs sabiedrības valdes priekšsēdētāja amatu.); SIA „Realitāte” šāda kvalitātes kontrole notika 2009.gadā un 2012.gadā, kur tika saņemts novērtējuma līmenis „A” un „B”. Par SIA „Revidentu serviss” saņemto „C” vērtējumu 2013.gada 22.janvārī LZRA Ētikas komiteja apturēja zvērināta revidenta Aivara Rutka sertifikātu uz 6 mēnešiem, bet iepriekš noslēgtos līgumus drīkstēja pabeigt. Tādēļ nepastāv ierobežojumi zvērināta revidenta Aivara Rutka izsniegtajiem atzinumiem par publiskās nozīmes sabiedrību 2012.gada pārskatiem.
Saskaņā ar LZRA izlozi, plānoto zvērināta revidenta Aivara Rutka revīzijas kvalitātes kontroli publiskās nozīmes sabiedrībās veiks 2013.gadā.

Publiskas nozīmes sabiedrības
Saskaņā ar Latvijas likumdošanas normatīvajiem aktiem par sabiedriskās nozīmes uzņēmumiem tiek uzskatīti uzņēmumi, kuru vērtspapīrus tirgo regulētā tirgū, kā arī finanšu iestādes un apdrošināšanas sabiedrības. Par 2012.gadu zvērināts revidents Aivars Rutkis sniedza revīzijas pakalpojumus trim šādiem uzņēmumiem, kas atbilst minētajai definīcijai: A/S „Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija”, A/S „Kurzemes atslēga 1” un A/S "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca".

Finanšu informācija
Tā kā LR Zvērināts revidents Aivars Rutkis 2011.gada 12.janvārī reģistrējās Nodokļu maksātāju reģistrā, tad par revīzijas pakalpojumiem, saskaņā ar kases principu, 2012.gadā ir saņemti 1850 LVL.

Ziņojumu sagatavoja:
LR zvērināts revidents:  ____________ /Aivars Rutkis/

Dobele, Dobeles novads, 2013.gada 27.martā