svētdiena, 2015. gada 8. martsPar 2014.gada Atklātības ziņojumu
Zvērināts revidents Aivars Rutkis 2014.gadā nav sniedzis revīzijas pakalpojumus finanšu institūcijai vai komercsabiedrībai, kuras pārvedami vērtspapīri ir iekļauti dalībvalstu regulētajā tirgū. Tādēļ 2014.gadā uz viņu neattiecas likuma „Par zvērinātiem revidentiem” 33.¹ panta „Zvērināta revidenta un zvērinātu revidentu komercsabiedrības atklātības ziņojums” prasības.