ceturtdiena, 2017. gada 2. februārisZvērināta revidenta Aivara Rutka
2016. gada Atklātības ziņojums
Šis ziņojums tiek sagatavots un publicēts saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Revīzijas pakalpojumu” likuma 33.1 panta un regulas Nr.537/2014 13.panta prasībām.
Zvērināta revidenta saimnieciskā darbība un īpašumtiesību apraksts
LR Zvērināts revidents Aivars Rutkis 2011.gada 12.janvārī reģistrējās Nodokļu maksātāju reģistrā ar Nr.24025412201, un tādā statusā veic sadaļā “Revidēto sabiedriskas nozīmes struktūru saraksts” uzskaitīto uzņēmumu gada pārskatu revīzijas.
Aivars Rutkis ir īpašnieks, valdes priekšsēdētājs un atbildīgais zvērinātais revidents SIA “Revidentu serviss”, un līdzīpašnieks, valdes loceklis un atbildīgais zvērinātais revidents SIA “REALITĀTE”.
Aivars Rutkis praktizē tikai Latvijas Republikā un ir sasniedzams savā birojā Krasta ielā 4-39, Dobelē, Dobeles novadā.
Zvērināta revidenta dalība revidentu vai revīzijas uzņēmumu tīklos
Aivars Rutkis, kā pašnodarbinātā persona, nav revidentu vai revidentu tīklu dalībnieks.
Zvērināta revidenta vadības struktūras apraksts
LR Zvērināts revidents Aivars Rutkis AS „Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” revīzijā sadarbojas ar „AUDITS UN GRĀMATVEDĪBA NV” SIA valdes locekli / zvērināta revidenta asistentu Nadeždu Vereščaginu. Pārējās revīzijas zvērināts revidents Aivars Rutkis veic vienpersoniski.
Iekšējās kvalitātes kontroles sistēmas apraksts
Iekšējās kvalitātes kontroles sistēma tiek veidota atbilstoši Revīzijas pakalpojumu likumam, Starptautiskās grāmatvežu federācijas izdotajam Profesionālo grāmatvežu ētikas kodeksam. Zvērināts revidents Aivars Rutkis nodrošina, ka revīzijas darbā tiek ievērotas 1.Starptautiskā kvalitātes kontroles standarta „Kvalitātes kontrole firmās, kas veic finanšu pārskatu revīzijas un pārbaudes un sniedz citus apliecinājuma un radniecīgos pakalpojumus” prasības. Atsevišķa darba uzdevuma izpildes kvalitātes kontrole tiek veikta atbilstoši 220.Starptautiskā revīzijas standarta „Finanšu pārskatu revīzijas kvalitātes kontrole” prasībām.
Zvērinātā revidenta Aivara Rutka izveidotā kvalitātes kontroles sistēma nodrošina sekojošo:
● profesionalitāti;
● neatkarību, ētiku un objektivitāti;
● personāla vadību;
● klientu akceptēšanas un paturēšanas politiku;
● risku vadību un revīzijas uzdevumu veikšanu;
● kvalitātes ievērošanas kontroli.
   Profesionalitāte
Zvērināts revidents ir atbildīgs par revīzijas risku vadību, profesionālajiem revidentu prakses jautājumiem, revīzijas metodoloģijas pilnveidošanu, jaunu pakalpojumu un klientu akceptēšanu, likumdošanas normatīvo aktu prasību ievērošanu. Profesionālā revidentu prakse, riska vadība un kvalitātes kontrole ir ne tikai zvērinātā revidenta, bet arī katra revīzijas pakalpojumos iesaistītā darbinieka atbildības joma, jo personālam ir skaidri jāsaprot, jāpiemēro un jāievēro noteiktās kvalitātes kontroles sistēmas politikas un atbilstošās procedūras. Revīzijas politika satur arī individuālos kvalitātes kontroles elementus, kuru mērķis ir nodrošināt, lai revīzijas grupā iesaistītais personāls strādātu kvalitatīvi, godprātīgi, objektīvi un ievērotu atbilstošo likumdošanas normatīvo aktu un profesionālo standartu prasības.
   Neatkarība, ētika un objektivitāte
Zvērināta revidenta darbības pamatprincipi ir neatkarība, ētika un objektivitāte. Zvērināts revidents lielu uzmanību pievērš tam, lai izvairītos no interešu konflikta rašanās. Pastāvot neatrisināmam interešu konfliktam, attiecības ar netiek akceptētas. Lai nodrošinātu neatkarības principu ievērošanu, zvērināts revidents regulāri izvērtē revīzijas pakalpojumos iesaistītā personāla neatkarību. Pirms revīzijas uzdevuma akceptēšanas un arī turpmāk tiek pārbaudīts, vai revīzijas grupā iesaistāmais personāls neatrodas interešu konfliktā, jo tiem nedrīkst būt finansiāli ieguldījumi klientu kapitālsabiedrībās un jāievēro, lai attiecības ar klientu vadību, personālu un īpašniekiem nepārkāptu ētikas kodeksā noteiktās normas. Zvērināts revidents nodrošina, lai revīzijas grupās iesaistītie darbinieki katru gadu attiecīgi tiktu apmācīti un apstiprinātu savu neatkarību. Neatkarība personālam ir jāapliecina gan stājoties darbā, gan arī turpmāk katru gadu. Pirms neatkarības apliecināšanas darbinieks tiek iepazīstināts ar noteiktajām prasībām un pārbaudīts, lai noteiktu viņa neatkarības politikas izpratni un savu atbilstību tai.
   Personāla vadība
Zvērināta revidenta personāla vadības sistēma ietver sekojošas jomas:
 • Personāla atlasi
 • Apmācību un profesionālās tālākizglītības politika
 • Personāla un zvērināta revidenta atalgojuma politika
 • Revīzijas uzdevumu novērtēšanu un sadalīšanu
 • Pārraudzība un uzraudzība
   Personāla atlase
Zvērināts revidents skatās vai sabiedrību, ar kurām viņš sadarbojas revīzijas jomā, personāla atlases politika paredz, ka visiem sabiedrības darbiniekiem ir jābūt Latvijas Republikā vai ārvalstīs iegūtai augstākai izglītībai ekonomikas, vadības vai finanšu jomā. Pirms pieņemšanas darbā pretendenta CV tiek izvērtēts un izvēlētie pretendenti aizpilda testu par pretendentam piemītošo vadības stilu. Priekšroka ir tiem pretendentiem, kas ir orientēti uz sava un citu darba organizēšanu un spēj pārliecinoši kontaktēties ar cilvēkiem. Piemērotais kandidāts tiek intervēts un intervijas gaitā novērtē viņa profesionālo zināšanu līmeni un spēju mācīties. Līdz ar to tiek nodrošināts, ka darba attiecības tiek nodibinātas tikai ar atbilstoša profesionālā līmeņa speciālistiem.
   Apmācību un profesionālās tālākizglītības politika
Zvērināta revidenta sagatavotās apmācības tiek veiktas tādā veidā, lai revīzijas uzdevumos iesaistītais personāls uzturētu atbilstoša līmeņa tehnisko kompetenci un ievērotu likumdošanas normatīvo aktu un profesionālās prasības. Uzsākot sadarboties ar zvērinātu revidentu, revīzijas grupas dalībnieks tiek iepazīstināts un apmācīts ievērot "Profesionālu grāmatvežu Ētikas kodeksa rokasgrāmatas" pamatnostādnes. Zvērināta revidenta sadarbības sabiedrību personālam tiek nodrošināta iespēja izpildīt tālākizglītības prasības un paaugstināt savas profesionālās iemaņas, realizējot gan iekšējas, gan arējās apmācības programmas.
   Personāla un zvērināta revidenta atalgojuma politika
Zvērināta revidenta atalgojuma sistēma ir atkarīga no viņu sasniegtajiem rezultātiem. Revīzijas grupā iesaistītā personāla apmaksas sistēmu nosaka zvērināts revidents, kur tiek ņemti vērā gan kvantitatīvie, gan kvalitatīvie rādītāji.
   Revīzijas uzdevumu novērtēšana un sadalīšana
Personāls katram revīzijas uzdevumam tiek izraudzīts, atbilstoši uzdevuma raksturam un izpildītāja profesionālai pieredzei, kompetencei un prasmēm.
   Pārraudzība un Uzraudzība
Pārraudzības sistēma ietver tādus pasākumus kā metodisko norādījumu sniegšanu, informēšana par aktuālākajām problēmām, svarīgāko jautājumu apspriešanu un revīzijas procesa kontroli. Galvenais uzdevums ir novērtēt, vai revīzijas izpildītāju darbs un attiecīgā dokumentācija ir atbilstoša un pietiekama un, vai iegūtie pierādījumi atbilst secinājumiem revidentu ziņojumā. Lai tiktu ievērotas 1.Starptautiskā kvalitātes kontroles standarta, 220. un 230.Starptautiskā revīzijas standarta prasības, zvērināts revidents Aivars Rutkis ir noslēdzis sadarbības līgumu ar zvērinātu revidenti Svetlanu Ņefjodovu.
   Klientu akceptēšanas un paturēšanas politika
Atbilstoši revīzijas standartu prasībām, Zvērināts revidents Aivars Rutkis izmanto divu posmu politikas un procedūras, kas palīdz noteikt, vai:
 • akceptēt vai turpināt attiecības ar klientu,
 • noteiktam klientam var sniegt noteiktus pakalpojumus.
Pirmajā posmā pirms pakalpojuma pieņemšanas vai noraidīšanas, attiecībā uz visiem nākamajiem klientiem tiek veikts un dokumentēts novērtējums, kurā tiek novērtēts risks, kas rastos, ja zvērināts revidents akceptētu šo klientu. Klientu novērtējums nosaka, vai klients ir pieņemams, un identificē, kādi pasākumi būtu veicami, lai ierobežotu risku, kas identificēts novērtēšanas laikā. Lai noteiktu, vai attiecības ar klientu tiks turpinātas, ne retāk kā reizi gadā, tiek veikts Klientu atkārtots novērtējums. Tas palīdz atklāt izmaiņas klientu darbībā, identificēt jaunos riskus. Zvērinātais revidents nosaka, kā vadīt jaunos riskus, kas saistīts ar klientu, un dažos gadījumos - vai attiecības ar šo klientu tiks turpinātas vai pārtrauktas. Otrajā posmā, tiek veikts revīzijas uzdevumu novērtēšanas process. Pirms revīzijas uzdevuma akceptēšanas, zvērinātais revidents, ja nepieciešams kopā ar citu atbildīgo personālu, veic un dokumentē revīzijas uzdevuma novērtējumu. Revīzijas uzdevuma novērtējums nosaka, vai attiecīgais revīzijas uzdevums (arī atkārtotu vai ikgadēji revīzijas uzdevumu gadījumos) ir starp tiem, kurus zvērināts revidents kopā ar ieskaitāmo personālu spēj veikt, un identificē, kādi pasākumi būtu veicami, lai ierobežotu risku, kas identificēts novērtēšanas laikā.
   Risku vadību un revīzijas uzdevumu veikšana
Zvērināta revidenta sniegto pakalpojumu neatņemama sastāvdaļa ir kvalitātes kontrole, kas iestrādāta visos revīzijas procesa posmos. Kvalitātes kontrole ietver politikas un norādījumus, kuru realizācija palīdz nodrošināt likumdošanas normatīvo aktu un profesionālo standartu prasību ievērošanu. Revīzijas uzdevuma veikšana saistīta ar tādiem uzdevumu izpildes etapiem, kā revīzijas metodoloģija un pārbaude, uzraudzība, konsultēšanās, dokumentēšana un revīzijas rezultāts. Revīzijas uzdevumā iesaistītā personāla uzraudzība un pārbaude ietver:
 • revīzijas uzdevumu plānošanu pirms tā veikšanas,
 • darba dokumentu pārbaudi un revīzijas uzdevuma kvalitātes novērtējumu,
 • būtisku problēmu identifikāciju, atklājumu un secinājumu apkopošanu,
 • revīzijas noslēguma dokumentu apstiprināšanu un glabāšanu
Ja revīzijas izpildītāju starpā rodas domstarpības attiecībā uz revīzijas uzdevumā konstatētajām problēmām, tad uzskatu atšķirības tiek atrisinātas konsultējoties ar zvērināto revidentu, vai nepieciešamības gadījumā tiek izmantotas ekspertu konsultācijas. Dokumentu saglabāšanas politika ir noteikta saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas normatīvo aktu prasībām. Tā nosaka, piemēram, revīzijas darba dokumentu glabāšanas, kā arī citu reģistru, kas attiecas uz revīzijas uzdevumiem, uzglabāšanas termiņu.
   Kvalitātes ievērošanas kontrole.
Katru gadu revīzijas sezonas noslēgumā zvērinātais revidents veic iekšējās pārbaudes procedūras, lai novērtētu, vai revīzijas uzdevumu izpildes gaitā ir veiktas un ievērotas atbilstošās kvalitātes kontroles procedūras. Papildus tam, atbilstoši Revīzijas pakalpojumu likuma prasībām, Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas kvalitātes kontrolieri veic zvērinātu revidentu prakses darbības kvalitātes pārbaudi, kas sastāv no piecām sadaļām :
I. Anketa A -   Ziņas par zvērinātu revidentu (ZR) vai zvērinātu revidentu komercsabiedrību
II. Anketa B – Ziņas par revīzijas uzdevumu
III. Anketa C – Revīzijas uzdevuma pārbaudes lapa
IV. Anketa D – Atsevišķu revīzijas uzdevumu indikatīvs novērtējums punktos.
 Kvalitātes nodrošināšanas pārbaudes
Atbilstoši noslēgtajam Sadarbības līgumam par darba kvalitātes kontroles pārbaudes un pārraudzības pakalpojumiem, zvērināta revidente Svetlana Ņefjodova veica sadaļā “Revidēto sabiedriskas nozīmes struktūru saraksts” uzskaitīto zvērināta revidenta Aivara Rutka veikto revīzijas darba uzdevumu pārraudzību un sagatavoja Darba kvalitātes kontroles pārbaudes ziņojumus.
Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas nozīmētie trīs kvalitātes kontrolieri un divi Finanšu ministrijas pārstāvji 2016.gada 12. un 23.oktobrī veica kārtējo zvērināta revidenta prakses darbības kvalitātes kontroli. Vērtējums bija pozitīvs. Kontrolieri iesniedza priekšlikumus prakses darbības tālākai pilnveidošanai.
Saskaņā ar Revīzijas pakalpojumu kvalitātes kontroles nolikuma 42.2.punktu, Latvijas Zvērināto revidentu asociācijai tika nosūtīts Konstatēto trūkumu novēršanas darba plāns un grafiks, kuru 2017.gada 12.janvāra sēdē akceptēja LZRA Kvalitātes komiteja.
Kvalitāte pārbaudes rezultāts ir vērtējums A, B vai C. Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija, savā 2012.gada 2.novembra vēstulē „Par kredītiestāžu klientu gada pārskatu revīziju”, kvalitātes pārbaudes vērtējumus skaidro : „asociācijas veiktā iekšējās kvalitātes kontroles vērtējuma pamatā ir arī tādu jautājumu izvērtēšana, kas nav saistīti ar konkrētā revidenta vai prakses darbu, veicot klienta finanšu pārskata revīziju. LZRA izveidotā prakses kvalitātes vērtējumu sistēma ir veidota kā iekšējs, specifisks un tikai profesionāļu lietošanai paredzēts profesijas uzraudzības rīks, bet zvērinātu revidentu pakalpojumu saņēmējam noteicošais kritērijs revidenta izvēlē ir spēkā esošs sertifikāts vai licence, kā arī iepriekšējā pieredze un pieejamie resursi, kas ļauj novērtēt revidenta piemērotību konkrētā uzdevuma veikšanai.”
Revidēto sabiedriskas nozīmes struktūru saraksts
Nasdaq Riga biržā 2.sarakstā kotētās akciju sabiedrības:
AS “Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca”
AS “KURZEMES ATSLĒGA 1”
AS “Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca”
Neatkarības nodrošināšanas prakse
Neatkarība tiek ievērota izvērtējot, vai uzņemoties revīzijas uzdevumu, tiek ievērotas Latvijas Republikas „Revīzijas pakalpojumu likuma” 26.panta „Apstākļi, kuros ir apdraudēta zvērināta revidenta vai zvērinātu revidentu komercsabiedrības neatkarība un objektivitate” prasības :
 • vai zvērināts revidents atbilst šajā likumā noteiktajām neatkarības un objektivitātes prasībām;
 • vai nav zināmi apstākļi, kas varētu izraisīt pamatotas šaubas, ka valsts un pašvaldību institūcijas, tiesas, prokurori un pirmstiesas izmeklēšanas iestādes būtu ietekmējušas zvērinātu revidentu profesionālās darbības neatkarību, ka citas personas būtu iejaukušās zvērināta revidenta profesionālajā darbībā vai iespaidojušas viņu, lai ietekmētu šā revidenta neatkarību un objektivitāti, viņa kā neatkarīga eksperta viedokli vai atzinumu. Ja tādi apstākļi būtu pastāv, vai ir veikti pasākumi, lai šos apstākļus novērstu.
 • vai pieaicinātie eksperti, lietpratēji vai palīgi ir pietiekami kompetenti konkrētā klienta gada pārskata revīzijas veikšanai un šai revīzijai piesaistīto darbinieku, un citu nepieciešamo resursu daudzums ir pietiekams;
 • vai revīzijai plānotais laiks ir pietiekams, lai izpildītu klienta gada pārskata revīzijas līguma saistības, nepārkāpjot šā likuma un citu normatīvo aktu prasības;
 • vai, pamatojoties uz revīzijas pakalpojumu līgumu ar klientu, ir iecelts par revīzijas pakalpojumu sniegšanu (revīzijas uzdevuma izpildi) atbildīgais zvērinātais revidents un par viņa iecelšanu paziņots klientam.
Šo neatkarību un objektivitāti revīzijas grupa apliecina par katru klientu, un to fiksē revīzijas darba dokumentos.
Revidenta tālākizglītība
Revidenta tālākizglītība notiek saskaņā ar LZRA apstiprināto Nolikumu par zvērinātu revidentu obligāto apmācību. Saskaņā ar šo nolikumu, revidentam jāpiedalās obligātās apmācībās šādās nozarēs - revīzija, nodokļi, grāmatvedība, biznesa vadība, tiesības un ētika. Zvērināts revidents Aivars Rutkis katru gadu ziņo LZRA par veikto tālākizglītību pēc stāvokļa uz 31.augustu. Un par periodu no 2015.gada 1.septembra līdz 2016.gada 31.augustam, ir veicis tālākizglītību revīzijā – 20 stundas, grāmatvedībā – 15 stundas, biznesa vadībā un citos jautājumos – 10 stundas, sagatavojis un vadījis iekšējās apmācības saviem asistentiem – 5 stundas.
Informācija par zvērinātā revidenta kopējo apgrozījumu
LR Zvērināta revidenta Aivara Rutka kā pašnodarbinātās personas kopējais apgrozījums 2016.gadā no ieņēmumiem par gada pārskatu revīzijām un saskaņoto procedūru veikšanas ir 5280 EUR. Tajā skaitā par gada pārskatu revīzijām 4860 EUR un par saskaņoto procedūru veikšanu – 520 EUR.
Informācija par ieņēmumiem no gada pārskatu un konsolidēto finanšu pārskatu revīzijām sabiedriskas nozīmes struktūrām un struktūrām, kas pieder pie uzņēmumu grupas, kuras mātesuzņēmums ir sabiedriskas nozīmes struktūra
LR Zvērināta revidenta Aivara Rutka revidētās sabiedriskās nozīmes struktūras nav iekļautas konsolidētajos finanšu pārskatos, kā arī tām nav jāsagatavo konsolidētie finanšu pārskati. Tādēļ neveidojas kādi papildus ieņēmumi, kuri būtu jāpieskaita pie LR Zvērināta revidenta Aivara Rutka kopējā 2016.gada apgrozījuma.

Ziņojumu sagatavoja:
LR zvērināts revidents:  ____________ /Aivars Rutkis/

Dobele, Dobeles novads, 2017.gada 03. februārī